اسامی کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده و آغاز تبلیغات انتخابات سراسری الکترونیکی انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویی سال ۱۳۹۷

پیرو اطلاعیه‌های پیشین در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی سراسری کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی و انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس‌ها / دانشکده‌های دانشگاه تهران، به اطلاع می‌رساند با توجه به اتمام مراحل تأیید صلاحیت آموزشی و انضباطی متقاضیان کاندیداتوری انتخابات، کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده مطابق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ می‌توانند ضمن رعایت مقررات، نسبت به تبلیغات اقدام نمایند.

قابل ذکر است نتایج، از طریق پست الکترونیکی دانشگاه (تکمیل‌شده در زمان ثبت نام) به کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده اعلام گردیده است. همچنین می‌توانید جهت مشاهده اسامی کاندیداهای تأییدصلاحیت‌شده هر انجمن علمی / کانون، به جدول مندرج در ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نام انجمن علمی / کانوننامنام خانوادگی
انجمن علمی ACMامیرحسینحبیب وند
انجمن علمی ACMکامرانحسینی
انجمن علمی ACMمریممیرزایی بیرونده
انجمن علمی ACMملیکاادبی نژاد
انجمن علمی ACMحسینسلطانلو
انجمن علمی ACMسعیدزنگنه
انجمن علمی ACMسید حمیدتراشیون
انجمن علمی ACMمحمدعلیتوفیقی
انجمن علمی ACMامیر محمدرنجبر پازکی
انجمن علمی ACMفرزادحبیبی
انجمن علمی ACMسیده بهارانخاتمی
انجمن علمی ACMمه تارفیعی
انجمن علمی ACMفاطمهبهرامی
انجمن علمی IEEEمحمدربیعی قهفرخی
انجمن علمی IEEEنیلوفر هنرمندباقری
انجمن علمی IEEEمیرحامدجعفرزاده اصل
انجمن علمی IEEEرضاپورمشکی
انجمن علمی IEEEمرجانبلوری
انجمن علمی IEEEامیر علیسلطانی تهرانی
انجمن علمی IEEEمحمدهادیعطاریه
انجمن علمی IEEEکسریبرازجانی
انجمن علمی IEEEسجادپاکدامن ساوجی
انجمن علمی IEEEسیدعلیسلامتی
انجمن علمی IEEEمحمدهادیامیدی
انجمن علمی IEEEمیلادعلی ابادی
انجمن علمی IEEEریحانهمومنی
انجمن علمی IEEEعلیساعی زاده
انجمن علمی IEEEامیرعلیدلاوران شیراز
انجمن علمی IEEEپارمیداساداتولیعهدى
انجمن علمی IEEEفراز آدین
انجمن علمی IEEEمریمحقی فام
انجمن علمی علوم مهندسیرامتینبیات
انجمن علمی علوم مهندسیآیلینجمالی
انجمن علمی علوم مهندسیفرنودسمیع یوسفی
انجمن علمی علوم مهندسینویداکبری
انجمن علمی علوم مهندسیمحمدرضامعینی فخرداود
انجمن علمی علوم مهندسیآنیتاهوانسیان قلی کندی
انجمن علمی علوم مهندسیشقایقآقابابایی دهقی
انجمن علمی علوم مهندسیعارفافضلی
انجمن علمی علوم مهندسیعلیبختیاریان
انجمن علمی علوم مهندسیمریمملکا آشتیانی
انجمن علمی مکاترونیکمهدیحلاجیان
انجمن علمی مکاترونیکمحمدملک زاهدی
انجمن علمی مکاترونیکپرهامکاظمی
انجمن علمی مکاترونیکمجیدعصاری
انجمن علمی مکاترونیکمحسندهقانپور ابیانه
انجمن علمی مکاترونیکسید احمد نبی پور
انجمن علمی مکاترونیکمحمدربیعی قهفرخی
انجمن علمی مهندسی برقسیدعلیسلامتی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمراسداللههوشمند
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرمیثاقرضاپور سرابی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرعلیرضاداوری
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرمحمدنجفیان
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرمعینورکیانی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرصادقتقوی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرسید جوادموسوی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرمحمدرضافرخ نیا
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرمحمد امینارفاقی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرسید محمدرضوی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرمحمد شاه حیدری
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمرعلیرضاهوشمند
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر (دانشکده فنی کاسپین)محسنبهاالدینی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر (دانشکده فنی کاسپین)محمدامینقیم
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر (دانشکده فنی کاسپین)دلارامهادیان
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر (دانشکده فنی کاسپین)امیرحسینزنگنه
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر (دانشکده فنی کاسپین)نرجسمحمداسمعیلی زعفانی
انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر (دانشکده فنی کاسپین)محدثهدانش
انجمن علمی مهندسی صنایعمحمدرحمانی
انجمن علمی مهندسی صنایعمهسا حاج امینی
انجمن علمی مهندسی صنایعامیرحسینبیطرف کوچکی
انجمن علمی مهندسی صنایعمحمد شهبازی
انجمن علمی مهندسی صنایعثناشهسواری
انجمن علمی مهندسی صنایعمحمدغفاری لشکناری
انجمن علمی مهندسی صنایعریحانه ذوالجودی زرندی
انجمن علمی مهندسی صنایعحسین شکیبایی
انجمن علمی مهندسی صنایعسیناهویدا
انجمن علمی مهندسی صنایعحسیناسعدی شریبانی
انجمن علمی مهندسی صنایعبیتالحمی
انجمن علمی مهندسی عمرانعلیبهرامی سامانی
انجمن علمی مهندسی عمرانریحانهقربانی
انجمن علمی مهندسی عمرانامیررضاصادقی
انجمن علمی مهندسی معدنسیناقصاع
انجمن علمی مهندسی مکانیکساراجاهدازاد
انجمن علمی مهندسی مکانیکعلیطاهری قلعه تکی
انجمن علمی مهندسی مکانیکعلیرضاامیدوار
انجمن علمی مهندسی مکانیکعرفانپیرمراد
انجمن علمی مهندسی مکانیکامینرحیمیان
انجمن علمی مهندسی مکانیکعرفانحاتمی
انجمن علمی مهندسی مکانیکسجادارزمان زاده
انجمن علمی مهندسی مکانیکعلیرضامصور
انجمن علمی مهندسی مکانیکسید سیناقدس میرحیدری
انجمن علمی مهندسی مکانیکامیرحسینابراهیمی
انجمن علمی مهندسی مکانیکآرشهاتفی
انجمن علمی مهندسی مکانیکعلی کاظمی موحد
انجمن علمی مهندسی مکانیکامینکاظمی
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)مهدیطاهری
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)سارابهجتی
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)حمیدرضاستاری
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)علیرضااکبری مقدم
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)سید یوسفسجادی
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)افشینباقری مقدم
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)جلال الدینمرادی مؤید
انجمن علمی مهندسی مکانیک (دانشکده فنی کاسپین)فاطمه ابراهیمی زاده قهرود
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیآرمینحبیبیان
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیزهرارضائی
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیعمارمهرابی
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیمحمدناظری
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیعلیعلی رحیمی
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیبهاررناسی
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیمهبدگل رنگ
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیمحدثهاحمدی کافشانی
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیمحمدمبشری
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیابوالفضلانوری
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژیرادینرحیمی
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژییاسمنعبدی
انجمن علمی مهندسی نفتمیلادمنوچهری گلجو
انجمن علمی مهندسی نفتامیرمسعود مختاری چلچه
انجمن علمی مهندسی نفتسجادکرمی باصیری
انجمن علمی مهندسی نفتحامدموسی نژاد کرمانی
انجمن علمی مهندسی نفتاحسانقاسمی
انجمن علمی مهندسی نفتسیدعلیرضاحسینی حاجی آبادی
انجمن علمی مهندسی نقشه برداریآرمینپورسلیمانی
انجمن علمی مهندسی نقشه برداریشهاب الدین بادام فیروز
انجمن علمی مهندسی نقشه برداریامیرسپهرامینیان
انجمن علمی مهندسی نقشه برداریعمادنعمتی
انجمن علمی مهندسی نقشه برداریبشریخلیلی
انجمن ورزشی (دانشکده فنی کاسپین)مهدیرزمی
کانون جهادی وارثمحمدحسینآهنگری
کانون جهادی وارثامیرحسینبابایى
کانون خیریه فانوسحمیدرضا کوهیان
کانون خیریه فانوسجمالکزازی
کانون خیریه فانوسامیناسدی
کانون خیریه فانوسامین کاظمی
کانون خیریه فانوسمحمدرضاعظیمی
کانون خیریه فانوسمحمداحسان عبداللهی
کانون خیریه فانوسمحمدحسینآهنگری
کانون فرهنگی و ادبیفرهادجورابراهیمیان
کانون فرهنگی و ادبیمحمدمهدیجزینی
کانون فرهنگی و ادبی (دانشکده فنی کاسپین)محمدامینقیم
کانون فرهنگی و ادبی (دانشکده فنی کاسپین)دلارامهادیان
کانون فرهنگی و ادبی (دانشکده فنی کاسپین)محدثهزرنگار
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتبهناماخلاقی
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتعلیرضایعقوبی
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتسید مرتضیآقاجان‌زاده امیرکلایی
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتایمانکریمی نوری
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتامیرحسیندرخشانی
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتامیرحسینگل‌رخ
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتامیدغلامی گُلَه‌ْویسی
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتپیمانزنجانی
کانون فرهنگی و مذهبی حیاتفاطمهمحمدمحمدی
کانون فیلم و عکس (دانشکده فنی کاسپین)احسانابراهیمی محتشم
کانون فیلم و عکس (دانشکده فنی کاسپین)نیلوفرترک عوض زاده
کانون فیلم و عکس (دانشکده فنی کاسپین)محدثهزرنگار
کانون قرآن و عترتمجتبیشیرازی
کانون قرآن و عترتعلی اصغرپوراستاد
کانون قرآن و عترتعلیخلیلی
کانون قرآن و عترتسید مهدیفخرفاطمی
کانون قرآن و عترتعلیرضاصدرالحفاظی
کانون قرآن و عترتمحمد مهدیسراجیان مقدم
کانون قرآن و عترتمحمد علی مهدوی پور
کانون قرآن و عترت (دانشکده فنی کاسپین)محمدحسینمولادوست
کانون قرآن و عترت (دانشکده فنی کاسپین)مهدیرسول نژاد
کانون قرآن و عترت (دانشکده فنی کاسپین)محمدامینقیم
کانون کارآفرینیآرشنظری
کانون کارآفرینیمحمدجباری
کانون کارآفرینیمحمد صادقرحیمی نیا
کانون کارآفرینیعلی حیدری افشار
کانون کارآفرینیفاطمهپوررضا
کانون کارآفرینیمسلمدهنوی
کانون کارآفرینیسعیدجمالی
کانون کارآفرینیمحمدامینشریعتمدار
کانون کارآفرینیفاطمهسلیمانیان
کانون کتاب و کتابخوانیامیررضافکری
کانون کتاب و کتابخوانیمطهرهعزیزی
کانون کتاب و کتابخوانیکسریعابدی
کانون کتاب و کتابخوانیامیرمهدیبحری
کانون کتاب و کتابخوانیعلیرضاکوچکی
کانون کتاب و کتابخوانیساراطهماسیان
کانون کتاب و کتابخوانیرویا آشفته ساران
کانون موسیقیعلیکریمی چاوان
کانون موسیقیمحمدنامی
کانون موسیقیعلی گرانمایه
کانون موسیقی (دانشکده فنی کاسپین)رضاغدیری زاده
کانون موسیقی (دانشکده فنی کاسپین)ساماندشتی
کانون هنرهای تجسمیمیلادملک زاده
کانون هنرهای تجسمیالهه ناصح زاده
کانون هنرهای تجسمیپوریااحمدیان راد
کانون هنرهای تجسمیمحسننیرومند
کانون هنرهای تجسمیحمزه حسین پور
کانون هنرهای تجسمیمحمدرضاواحدی جورشری
کانون هنرهای تجسمیمحسنقرآنی
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)امیرحسینشیرالى
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)حسینمهدوی‌کیا
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)مهرتافرساد
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)سپهرسعیدپور
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)آریاخاوری دانشور
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)مرتضیریاحی
کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)محمدرضاعابدى
دسته‌بندی: انجمن‌ها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی
بازدید: 1142