درخواست کلیه وامهای دانشجویی در نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵(جدید)


جهت درخواست وام های خود به سامانه جامع آموزش(گلستان) مراجعه و با ورود به سامانه از بخش دانشجویی درخواست های خود را از طریق این سامانه ارائه نمایند.

با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

زمانبندی درخواست وام و توضیحات:

نوع وام زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان
انواع وام‌های تحصیلی (شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌ای و ویژه دکتری از تاریخ ۱۱/مهر لغایت ۱۶/آبان/۱۳۹۵
انواع وام‌های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته‌ای)
وام‌های ازدواج و زیارت عتبات
انواع ودیعه های مسکن (دانشجویان متاهل ایرانی و غیر ایرانی)
انواع وام‌های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص، ‌ دانش هسته‌ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)
وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی روزانه
انواع وام‌های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته‌ای) از تاریخ ۱۱/مهر لغایت ۲/آبان/۱۳۹۵
دسته‌بندی: وام و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
بازدید: 2082