جدول زمانبندی استفاده از سالن های ورزشی پردیس ۲ دانشکده های فنی

«سالن شهدای گمنام»
روزها ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۶/۳۰ ۱۶/۳۰-۱۸
شنبه واحد عمومی /تربیت بدنی دانشجویان دانشجویان نقشه برداری والیبال عموم کارمند /دانشجو بسکتبال دانشجویان
یکشنبه والیبال /بسکتبال دانشجویان والیبال /بسکتبال دانشجویان دانشجویان مکانیک فوتسال کارکنان فوتسال هیات علمی
دوشنبه در اختیار عموم در اختیار دانشجویان دانشکده برق دانشجویان دانشکده عمران والیبال در اختیار عموم دانشجو /کارمند در اختیار کوی
سه شنبه دانشجویان دانشجویان دانشجویان دانشکده برق کارکنان دانشکده برق والیبال کارکنان
چهارشنبه در اختیار کوی دانشجویان هیات علمی دانشکده برق در اختیار کوی در اختیار کوی
«سالن تاتامی پردیس فنی»
۷-۸ ۱۲-۱۳/۳۰ ۱۵/۳۰-۱۷ ۱۷-۱۸/۳۰
شنبه ورزش صبحگاهی آقایان آمادگی جسمانی (خانم ها)
یکشنبه ورزش صبحگاهی ایروبیک (خانم ها) یوگا (خانم ها)
دوشنبه ورزش صبحگاهی آمادگی جسمانی (خانم ها)
سه شنبه ورزش صبحگاهی ایروبیک (خانم ها)
چهارشنبه ورزش صبحگاهی آمادگی جسمانی (خانم ها) یوگا(خانم ها)
دسته‌بندی: امور ورزش و تربیت بدنی
بازدید: 1495