متقاضی وام نیمسال اول ۹۲-۱۳۹۱

دانشجویان متقاضی وام در نیمسال اول ۱۳۹۱ که موفق به ارائه درخواست خود نشده اند هرچه سریعتر با ارائه مدارک و فرم درخواست وام به اموردانشجویی مراجعه نمایند.

موضوع: وام و تسهیلات دانشجویی | 697