دفتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی

ارتقاء سطح علمی و رشد استعدادهای دانشجویان از وظایف و اهداف اصلی هر نظام آموزشی محسوب می‌گردد. برای تحقق شایسته این وظیفه، شناخت دقیق سوابق تحصیلی، وضعیت آموزشی، فرهنگی و معیشتی دانشجویان امری بدیهی است، زیرا بر اساس این اطلاعات، فرد خبره (مشاور) می‌تواند در فراز و نشیب‌های دوران تحصیل، همچون سرپرستی دلسوز و یار و یاوری همراه، به موقع، دستگیری‌های مفید و سازنده را به انجام رساند.

دانشگاه تهران با هدف ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی آنان، از مهرماه سال ۱۳۸۹، دفاتر مشاوره و ارتقاء تحصیلی پردیس دانشکده های فنی را راه‌اندازی کرده است. این دفاتر، با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب و اساتید راهنما اهداف ذیل را مدنظردارد:

  1.  نظارت مستمر بر روند تحصیلی با استفاده از پرونده‌های آموزشی دانشجویان؛
  2. ایجاد ارتباط صمیمانه برای شناسایی استعدادها و نیازهای تحصیلی، رفاهی و عاطفی دانشجویان؛
  3. تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مناسب در چارچوب قوانین و امکانات و پیگیری لازم برای کمک به رشد و شکوفایی استعدادها، تأمین نیازها و رفع موانع؛
  4. ایجاد بستر مناسب در خصوص تعامل خانواده، دانشجو و دانشگاه را در ابعاد روان‌شناختی، تحصیلی، رفاهی و …

مستندات مشاوره دانشجویی

ویدئوهای آموزشی، اسناد PDF و ...

دفاتر مشاوره دانشجویی دانشکده‌ها

دفاتر و کارشناسان مشاوره و ارتقاء تحصیلی دانشکده‌ها

بازدید: 4515
Top