راهنمای درخواست شناوری دانشجویان شاهد و ایثارگر

طبق تبصره الحاقی به تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین‌نامه آموزشی شاهد و ایثارگران مقطع کارشناسی در مورد درخواست شناوری دانشجویان، زمان مقرر ارسال درخواست توسط دانشجو تا بازه حذف اضطراری هر ترم می‌باشد و منوط به ارائه مدارک توسط دانشجویان و بررسی و تأیید ستاد شاهد و ایثارگران پردیس فنی می‌باشد.

روند و فلوچارت درخواست

الزامی است دانشجو درخواست خود را در فرم پیوست با ارائه مدارک مربوطه (پزشکی یا سایر مستندات که بواسطه آن نمی‌تواند در امتحان پایان ترم درس شرکت نماید و درخواست شناوری درس را دارد) به دفتر شاهد و ایثارگران پردیس فنی بصورت بارگزاری در وبسایت engstudent.ut.ac.ir/shahed ارائه و ارسال نماید. سپس درخواست و مدارک دانشجو در ستاد بررسی و پس از تائید به اداره آموزش پردیس فنی ارسال می‌گردد و به دانشجو اطلاع داده می‌شود که در امتحان درس حاضر نشود. سپس، پس از صدور نامه و مجوز از اداره آموزش پردیس فنی برای شناوری، موعد زمان امتحان و استاد درس در نامه تعیین می‌گردد و به اطلاع دانشجو رسانده خواهد شد.

توجه:

  1. در مورد همزمانی اخذ چند درس به عنوان شناور نیز ستاد شاهد و ایثارگر فنی باتوجه به شرایط دانشجو نظر خواهد داد.
  2. چنانکه دانشجو پس از مجوز شناوری در امتحان درس در موعد مقرر (تا پایان نیمسال بعد) شرکت ننماید، توسط اداره آموزش بدون نیاز به درخواست دانشجو آن درس حذف می‌گردد.
  3. دروس عملی شامل شناوری نمی‌شود و فقط دروس نظری را شامل می‌گردد.

فایل‌های پیوست (1 فایل)

بازدید: 484