درخواست های فرهنگی

تشکل درخواست دهنده
تشکل درخواست دهنده:
ثبت کننده درخواست
نام:
نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
نشانی پست الکترونیک:

جهت امکان پیگیری درخواست خود از طریق سامانه پشتیبانی دانشگاه از نشانی پست الکترونیک UT استفاده نمایید.

کلیه مکاتبات بعدی در صورت لزوم از طریق آدرس پست الکترونیک واردشده انجام خواهد شد.
اطلاعات درخواست
موضوع:
متن پیام
ارسال فایل:
حداکثر حجم مجاز جهت ارسال فایل، ۱ مگابایت می‌باشد.
 
| 586