زمان انتخابات شورای صنفی پردیس فنی۹۷-۱۳۹۶(دوردوم)

به استحضار می رساند بنا بر درخواست کمیته اجرایی شورای صنفی دانشجویی دانشگاه زمان انتخابات پردیس فنی، روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ از ساعت ۹ لغایت ۱۷ (قابل تمدید) به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، لذا کاندیدها می توانند تبلیغات خود را تا ۱۲ ساعت مانده به انتخابات ادامه دهند. ضمنا اسامی کاندیدهای آن پردیس به غیر از دانشکده فومن و کاسپین به پیوست قابل مشاهده است.

موضوع: شورای صنفی دانشجویان | 69