تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی

امور تسویه حساب معاونت دانشجویی و فرهنگی، شامل تسویه حساب امور دانشجویی و واحد تغذیه دانشجویان و همچنین تسویه موارد خاص (برای دانشجویان با اعلام بدهی قبلی و در صورت وجود در گزارش تسویه حساب دانشجو) می باشد.

 

تسویه حساب

 

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی تسویه حساب می بایست جهت تسویه حساب با معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس دانشکده های فنی، طبق مراحل زیر اقدام نمایند:

موارد مرتبط

بازدید: 27186 پیوند کوتاه: http://engstudent.ut.ac.ir/?p=32